Tour Bà Lụa – Rừng Tràm Trà Sư – 2 Ngày 2 Đêm

  • Hành trình: Tp. Hồ Chí Minh – Kiên Giang – Hòn Trẹm
  • Thời gian: 02 ngày 02 đêm
  • Điểm xuất phát: Tp. Hồ Chí Minh